22 en 23 februari 2025

Logo Vakantiebeurs Noord Nederlands

De Skâns te Gorredijk
Centraal gelegen, gratis parkeren en heerlijk vertoeven in een gastvrije omgeving.

Disclaimer

Garanties

Hoewel wij constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

2. Links naar derden

Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar websites van derden waarover Vakantiebeurs Noord Nederland geen controle of zeggenschap over heeft. Vakantiebeurs Noord Nederland is niet verantwoordelijk en sluit daarmee alle aansprakelijkheid uit voor de inhoud van deze websites van derden of voor links in die websites.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vakantiebeurs Noord Nederland (ook niet via een eigen netwerk). Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantiebeurs Noord Nederland of de betreffende derde. Uitzondering hierop is ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het framen van deze website is niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid

Vakantiebeurs Noord Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Vakantiebeurs Noord Nederland is een initiatief van Camping Jonkman en De Kan Hoeve.